POSLEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE
MENADŽMENT JAVNE UPRAVE
ENGLISH
 
 
Home
Plan
Program
Raspored
Režim studija
Predavači
Uslovi upisa
Podrška
Kontakt
 
Kontakt:
Fakultet organizacionih nauka
Jove Ilića 154
11000 Beograd
tel/faks +381 (11) 3950828,
Nada Stefanović
tel. +381 (11) 3950854,
Saša Milenković
e-mail: javnauprava@fon.bg.ac.yu

Nastavni program

Obavezni predmeti


1. Javna uprava
SILABUS        Materijal Predavači:
Prof. dr Dragoljub Kavran
Doc. dr Dobrosav Milovanović
Prof. dr Predrag Dimitrijević
Međunarodni ekspert

Sta je javna uprava; Odnos zakonodavne, izvrsne i sudske vlasti prema javnoj upravi; Parlamentarna kontrola, ombudsman i sudska kontrola rada javne uprave; Pojam javnog interesa, slicnosti, razlike i odnosi javnog i privatnog sektora; Analiza i donosenje odluka, organizacija izvrsenja i ocenjivanje rezultata rada u javnoj upravi; Kadrovska funkcija u javnoj upravi: pojam javnog sluzbenika; Etika rada i ponasanja; Licna i organizaciona odgovornost i transparentnost rada; Organizovanje obrazovanja na radu; Organizacija javne uprave: problemi organizacione analize; Nastanak i razvoj sistema "novog javnog menadzmenta"; Novi metodi i tehnike upravljanja; Struktura: lokalna i centralna uprava; Funkcije i procesi; Reforma javne uprave, usvajanje novih vrednosti, efikasnost i kvalitet rada javne uprave u evropskom okruzenju.


2. Menadžment javne uprave i reorganizacija
SILABUS       Materijal Predavači:
Prof. dr Petar Jovanović
Prof. dr Dragoljub Kavran
Doc. dr Jaško Ondrej
Međunarodni ekspert

Opsti menadzment i specijalne menadzment discipline; Menadzment procesi u javnoj upravi; Upravljanje prema rezultatima, Funkcionalne oblasti manadzmenta u javnoj upravi; Manadzer u javnoj upravi; Timski rad u javnoj upravi; Upravljanje projektima u javnoj upravi; Upravljanje promenama u javnoj upravi; Proces organizacione transformacije; Proces reorganizovanja u javnoj upravi; Uvodenje novih oblika organizovanja u javnoj upravi.

Âđő ńňđŕíčöĺ
3. Lokalna uprava
SILABUS    PowerPoint   PowerPoint2 Predavači:
Doc. dr Dobrosav Milovanović
Prof. dr Đorđe Blazić
Doc. dr Jaško Ondrej
Međunarodni eksperti

Uprava i samouprava; Demokratija i samouprava; Pravo gradana da odlucuje o poslovima lokalne samouprave; Politicki aspekti upravljanja lokalnom zajednicom; Politicke i ustavne osnove lokalne samouprave; Pravni aspekti upravljanja lokalnom zajednicom; Evropska povelja o lokalnoj samoupravi i sistem lokalne samouprave; Lokalna uprava kod nas; Funkcije i nadleznosti; Struktura i teritorijalna osnova; Organizacija organa; Ekonomski aspekti upravljanja lokalnom zajednicom; Finansijski aspekti upravljanja lokalnom zajednicom.


4. eUprava
SILABUS        Materijal Predavači:
Prof. dr Mirjana Drakulić
Prof. dr Branislav Lazarević
Prof. dr Zoran Marjanović
Međunarodni ekspert

Primena ICT u javnoj upravi; Ciljevi i zadaci; Koncepcije; Elektronska uprava - osnovna ideja, pretpostavke, razlozi uvodenja, karakteristike, barijere, problemi, modeli (V. Britanija, Kanada, Novi Zeland, Irska, Estonija); Pravni okviri - medunarodni, nacionalni; Infrastruktura; Softverska resenja; E-gradanin; Suverenitet; Zloupotrebe, Stanje u Jugoslaviji.

Izborni predmeti

Âđő ńňđŕíčöĺ

I ORGANIZACIJA

1. Organizaciona analiza i pružanje usluga
  Predavači:
Doc. dr Jaško Ondrej
Prof. dr Dragoljub Kavran
Prof. dr Mirjana Drakulić
Međunarodni ekspert

Tradicionalni model javne uprave; Novi model: "dobra uprava"; Teorija organizacije i javna uprava; Organizaciono okruzenje i promena prirode organizacije javne uprave; Odnos uprave i privrede; Uprava i gradani; Specificnost usluga; Reorganizacija uprave i elektronska uprava.

2. Opšti i posebni upravni postupci
  Predavači:
Prof. dr Zoran Tomić
Prof. dr Predrag Dimitrijević

Formalni i neformalni postupci; Interni i eksterni postupci; Opsti i posebni postupci; Redovni i vanredni postupci; Sudski i administrativni postupci; Prvostepeni (osnovna nacela, dokazni postupak; resenja i zakljucci) i drugostepeni (postupak po zalbi -pojam i obelezja zalbe); Vanredni pravni lekovi; Izvrsni postupci, Upravni spor; Donosenje pravnih akata; Prekrsajni postupak.

Âđő ńňđŕíčöĺ

II FINANSIJE

1. Finansije javne uprave
  Predavači:
Prof. dr Nevenka Žarkić-Joksimović
Prof. dr Zoran Marjanović
Međunarodni ekspert

Budzetiranje; Planiranje putem programiranja budzetskog sistema; Budzetiranje od nule (ZBB); Budzetska kontrola; Operativni troskovi i troskovi bazirani na uslugama; Merenje i kontrola opstih troskova; Upravljanje radnim kapitalom; Budzetiranje kapitala i kapitalni programi; Revizija javnog sektora.

2. Upravljanje finansijama
  Predavači:
Prof. dr Nevenka Žarkić-Joksimović
Prof. dr Stojan Dabić

Prihodi i rashodi; Upravljanje troskovima; Upravljanje gotovinom; Upravljanje duznicima; Upravljanje poveriocima; Upravljanje akcijama; Zaduzivanje; Transfer novca; Izvestavanje korisnika; Materijalno-finansijski tokovi; "Zivotni ciklus"; Standardi; Nivoi upravljanja finansijama; Procesi; Koncepcije realizacije integrisanog sistema materijalno-finansijskog poslovanja; Standardne poslovne funkcije od interesa za javnu upravu; Poseban programski sistem za upravljanje finansijama; Koncepcija razvoja informacionog sistema javne uprave i razvoja integrisanog sistema materijalno-finansijskog poslovanja; Osnovne karakteristike; Programski podsistemi.

Âđő ńňđŕíčöĺ

III ODNOSI S JAVNOŠĆU (PR)

1. Odnosi sa javnošću i poslovne komunikacije
  Predavači:
Prof. dr Vinka Filipović
Dr Želimir Kešetović

Pojam koncepta odnosa sa javnoscu; Identifikacija ciljnih grupa - javnosti; Etika odnosa sa javnoscu; Odnosi sa medijima; Organizovanje specijalnih dogadaja; Lobiranje; Odnosi sa javnoscu u kriznim situacijama; Identitet; Vestine i tehnike poslovnih komunikacija; Profesionalni imidz i ponasanje.

2. Marketing usluga
  Predavači:
Prof. dr Vinka Filipović
Prof. dr Čeda Ljubojević

Priroda i karakteristike usluga; Klasifikacija usluga; Razvoj marketinskih strategija za usluge; Izrada marketing plana; Neprofitni marketing; Razvoj strategije neprofitnog marketinga; Kontrola aktivnosti marketinga u neprofitnim organizacijama; Marketinske komunikacije u neprofitnim organizacijama.

Âđő ńňđŕíčöĺ

IV LJUDSKI RESURSI

1. Menadžment ljudskih resursa
SILABUS Predavači:
Prof dr Slobodan Ćamilović

Predmet, cilj i sadrzaj menadzmenta ljudskih resursa; Specificnosti menadzmenta ljudskih resursa u javnoj upravi; Strateski menadzment ljudskim resursima u javnoj upravi; Politika pribavljenja, angazovanja i razvoja ljudskih resursa u javnoj upravi; Osnovni procesi u menadzmentu ljudskim resursima u javnoj upravi; Utvrdivanje radnih mesta i profila potrebnih ljudskih resursa; Obrazovanje zaposlenih; Pokretljivost zaposlenih (horizontalna i vertikalna, planiranje i programiranje karijere); Pracenje i usmeravanje razvoja ljudskih resursa; Plate i ostali oblici materijalne stimulacije za rad; zastita zaposlenih; Informisanje; Organizacija obavljanja poslova vezanih za pribavljanje, angazovanje i razvoj ljudskih resursa.

2. Javna uprava i obrazovanje
  Predavači:
Prof. dr Dragoljub Kavran
dr. Vojin Rakić

Novo okruzenje uprave; Obrazovanje u javnoj upravi - trening, ucenje i reforma javne uprave; Svrha obrazovanja - politicki i pravni okviri i koncepti javne uprave; Tipovi programa; Organizacija obrazovnih ciklusa; Metode treninga; Timski rad; Razvoj vestina prezentacije.

Âđő ńňđŕíčöĺ

V PRAVNI I NORMATIVNI OKVIRI

1. Evropske institucije i pravo
SILABUS Predavači:
Prof. dr Radovan Vukadinović
Prof. dr Dobrosav Mitrović
Međunarodni ekspert

Formalna struktura Evropske unije; Teorijske osnove Evropske unije; Sistem regulacije; Komunitarno pravo; Organi, Komisija, Savet, Parlament, Evropski sud; Druge evropske organizacije, status i odnos prema Evropskoj uniji, Struktura i funkcija tih organizacija; Odnos komunitarnog prava sa nacionalnim pravima; Trece zemlje i njihov odnos sa Evropskom unijom.

2. Etika u javnoj upravi
Materijal Predavači:
Prof dr Dragoljub Kavran
Prof. dr Mirjana Vasović
dr Vojin Rakić

Uloga sluzbenika; Dishotomija politike; Neovlasceno koriscenje informacija; Odnosi izmedu razlicitih nivoa javne uprave; Modeli etickih kodova; Korupcija; Oblici i razmere; Uzroci: ekonomski, politicki, pravni; Efekti; Ispitivanje i antikorupcijska politika; Koncepti antikorupcijske borbe; Kontrola uprave; Pravni i administrativni okviri; Kontradiktornosti potreba gradana i rada uprave; "Javni interes"; Narusavanje poverenja i uzroci konflikata; Koncepti lojalnosti: hijererhijski, licni, profesionalni i "javni"; Odgovornost.

Âđő ńňđŕíčöĺ

VI UNUTRAŠNJI POSLOVI

1. Policijsko upravno pravo
  Predavači:
Prof. dr Predrag Dimitrijević
Dr Želimir Kešetović

Upravno pravo; Uprava; Zakonitost rada uprave; Odnos organa drzavne uprave sa drugim drzavnim organima i nedrzavnim subjektima; Poslovi uprave; Represivna delatnost uprave (delatnost po prekrsajima); Akti uprave; Opsti upravni postupak; Kontrola uprave (upravni spor i upravno racunski spor); Potreba za izucavanjem posebnog dela Upravnog prava iz oblasti unutrasnjih poslova; Unutrasnji poslovi i organ drzavne uprave nadlezan za njihovo vrsenje; Zastita javnog reda i mira; Drzavna granica; Stranci; Putne isprave; Drzavljanstvo.

2. Kompjuterski kriminalitet
  Predavači:
Prof. dr Mirjana Drakulić
Međunarodni ekspert

Fenomen kompjuterskog kriminaliteta; Pojam kompjuterskog kriminaliteta; Vrste dela kompjuterskog kriminaliteta, Organizovani kompjuterski kriminal; Odnos sa drugim oblicima kriminala; Specificnosti; Pocinioci; Cyber kriminal; Oblici i tipovi; Karakteristike; Otkrivanje, hvatanje i kaznjavanje pocinioca; Regulativa: nacionalna i medunarodna; Stanje u Jugosloviji i regulativa.

Âđő ńňđŕíčöĺ

VII ODLUČIVANJE

1. Donošenje odluka u javnoj upravi
SILABUS PowerPoint Predavač:
Prof. dr Milutin Čupić

Uvod; Interdisciplinarni aspekti odlucivanja; Racionalni aspekti odlucivanja; Okruzenje odlucivanja; Vrednosti za odlucivanje; Psihologija odlucivanja; Sociologija odlucivanja; Socijalna psihologija odlucivanja; Politicki aspekti odlucivanja; Teorija odlucivanja; Analiza odlucivanja; Grupno odlucivanje; Organizaciono odlucivanje; Metaorganizaciono odlucivanje; Sistemi za podrsku odlucivanju; Ekspertni sistemi;. Inteligentna podrska odlucivanju.

2. Kontrola uprave
  Predavač:
Prof. dr Zoran Tomić

Vanpravna i pravna kontrola javne uprave; Unutrasnja i spoljasnja kontrola; Kontrola na licima i na aktima; Redovna i specijalna kontrola (ombudsman); Politicka kontrola; Sudska kontrola; Odgovornost javne uprave; Pojam, vrsta i dejstva ovlascenja; Domasaj kontrole, Oblici; Raskorak normativnog i faktickog u vrsenju kontrole.

TOP
    Copyright © 2002 FACULTY OF ORGANIZATIONAL SCIENCES